הנחיות והוראות מחייבות בנושאים כספיים

לחץ על כל אחד מהנושאים הבאים:

לקוח חדש (ובכלל זה יכלל מי שלא עבד עם כרומת בשנתיים הקודמות) יעביר לכרומת, בכתב ובצורה בהירה ומלאה, את כל פרטי ההתקשרות עימו. טופס בקשה לפתיחת לקוח, ינחה אתכם בנוגע למידע הדרוש לשם קליטתכם כלקוח בכרומת. ל”טופס התקשרות לקוח” לחץ כאן. לאחר אישורו ע”י כרומת והלקוח יהפוך הטופס להסכם מחייב בין כרומת ללקוח.
היקף ימי האשראי נבחן ע”י כרומת באופן פרטני בנוגע לכל אחד מלקוחותיה, כל מקרה לגופו, והוא בד”כ מסוכם בכתב עם הלקוח.
מסגרת האשראי של הלקוח בכרומת הינה סך כל ההתחייבויות של הלקוח כלפי כרומת בכל זמן נתון (בגין עבודות שבתהליך ואלה שכבר סופקו וטרם שולמו). ללקוחות כרומת קיימת בד”כ מסגרת לאשראי שנקבע על בסיס פרטני עפ”י מספר פרמטרים לרבות ביטחונות קיימים, היקף עסקים עימנו, היסטוריה פיננסית, ענף פעילות ועוד. חשוב! לא ניתן לחרוג ממסגרת האשראי ללא קבלת אישור בכתב ממחלקת הכספים של כרומת, ובלעדי אישור זה עבודות של הלקוח עלולות להיות מעוכבות או לא להתבצע כלל. על לקוח שאינו יודע מהי מסגרת האשראי שלו בכרומת לפנות לחברתנו לשם בירורו.
ביטול ימי האשראי ו/או מסגרת אשראי שהוקנו ללקוח יתרחש, בין היתר, במקרים הבאים וזאת על פי שיקול דעתה של כרומת: הלקוח הפר את תנאי התשלום המוסכמים או הלקוח לא הזמין בפועל עבודות מכרומת במשך תקופה של מעל לשנה (שאז יש לפנות בבקשה לכינון תנאי אשראי חדשים).

כרומת תהיה רשאית וזכאית לגבות, והלקוח יהיה חייב לשלם לכרומת, אם דרשה זאת ממנו, ריבית פיגורים בגין כל פיגור בתשלום שיבוצע ביחס למניין ימי-האשראי המוסכמים בשיעור של עד 1.00% (אחוז אחד) לכל חודש של פיגור או חלק יחסי ממנו (על בסיס ריבית דה-ריבית) או בשיעור ריבית החח”ד המקסימאלית הנוהגת בבנק הפועלים בתקופת הפיגור על ריבית חח”ד בחריגה ממסגרת, לפי הגבוה מבין השניים. סכום ריבית הפיגורים יתווסף לסכום התשלום המקורי מהמועד בו הוא היה צריך להשתלם לכרומת.

חשוב! כלפי הלקוח החב לכרומת בחוב שבפיגור או במקרה ולא ביצע את התשלום לידי כרומת באמצעות אמצעי התשלום המוסכם – תעמוד לכרומת הזכות לעכב ולא לשחרר כל סחורה של הלקוח המצויה בידי כרומת.

על הלקוח לבצע את התשלומים לכרומת בהתאמה מלאה לאמצעי התשלום המוסכמים עימו. אמצעי התשלום הנהוגים בכרומת הם: העברה בנקאית, מזומן, כרטיס אשראי, ושיק מעותד – והכל בהתאמה לתנאי האשראי המוסכמים עצמם (ימי האשראי ומסגרת האשראי).
כל שינוי בהסדרים הכספיים המוסכמים בין כרומת ללקוח (לרבות בנוגע לשינוי של מסגרת אשראי, ימי האשראי, אמצעי התשלום ושינוי בביטחונות) יכנס לתוקף אך ורק במידה שנעשה ואושר בכתב בין הצדדים.

לקוח אינו זכאי ו/או רשאי לקזז סכום כשלהו מסיבה כלשהי מהסכומים להם הוא חב לכרומת בגין עבודה כלשהי, וזאת אלא אם הוסכם בין הלקוח לכרומת בכתב אחרת. קיזוז כספים מחיובים שלא בהסכמה מפורשת של כרומת כמוהו כאי תשלום בהתאם לתנאים המוסכמים ויחולו על הלקוח הכללים המחייבים המפורטים לעיל בנוגע ל”פיגורי תשלום” ו”ביטול תנאי אשראי”.

במקרה של טענת לקוח לאי-התאמה לדרישותיו בנוגע לטיפול הטרמי שבוצע בכרומת על הלקוח לפתוח בהליך של הגשת תלונת לקוח לכרומת בכתב לשם בירור התלונה. אין הלקוח רשאי לקזז או לדחות סכום כלשהוא מתשלום כלשהוא לכרומת עד להשלמת הבירור (זאת מבלי לגרוע או לסייג מגבולות האחריות של כרומת המפורטות בתנאים הכלליים ולהלן). לשם יעול הטיפול בתלונה מומלץ שהגשתה לכרומת תיעשה בטופס ייעודי דרך האתר www.chromat.co.il (לשונית “טפסים”).

במקרה שהלקוח סבור כי הוא זכאי לקבל זיכוי כספי מכרומת, על הלקוח לפנות אל כרומת באמצעות טופס בקשה לזיכוי כספי, זאת בסמוך למועד בו התגלתה העילה לכאורה לטענת הזיכוי. הנסיבות להגשת בקשות לזיכוי הן:

  1. נפלה לדעת הלקוח טעות במחיר בו חוייב ע”י כרומת לשלם. במקרה זה הלקוח יעביר למחלקת הכספים בכרומת פניה מנומקת ובהירה בנושא וזאת לא יאוחר מ- 14 ימים מיום הוצאת החשבונית הרלוונטית;
  2. נפלה לדעת הלקוח טעות בכמות לחיוב בו חוייב הלקוח. במקרה זה הלקוח יעביר למחלקת הכספים בכרומת פניה מנומקת ובהירה בנושא וזאת לא יאוחר מ- 14 ימים מיום הוצאת החשבונית/תעודת המשלוח הרלוונטית;
  3. התעוררה אי שביעות רצון אצל הלקוח מתוצאות העבודה שביצעה כרומת. במקרה זה יעביר לכרומת הלקוח תלונה בהתאם למפורט בפסקה הנ”ל העוסקת ב”בירורים בנושאי איכות” וזאת לא יאוחר מ- 14 ימים מהמועד בו התגלתה ללקוח הבעיה לכאורה. למעבר לטופס תלונת לקוח לחץ כאן

בחזרה לדף “התנאים הכלליים” בנוגע לעבודה עם כרומת לחץ כאן

;