תנאים כלליים

לקוחות יקרים,

כרומת היא חברה המתמחה בביצוע טיפולים תרמיים לרכיבים ופריטים מגוונים העשויים מחומרי גלם מסוגים שונים, וזאת כשרות למספר לקוחות רב ממגזרי תעשיה שונים. לפיכך, אנו בכרומת נדרשים לפעול עפ”י מערכת של כללים ותנאים ברורים ואחידים (להלן: “התנאים הכלליים”) אשר אנו מתכבדים לפרט כאן (החלוקה לפרקים היא לצרכי נוחיות ההתמצאות בלבד).

התנאים הכללים הינם בבחינת תנאים מחייבים בינינו לבין לקוחותינו בנוגע לכל עבודה שתוזמן ו/או תבוצע ע”י כרומת עבור לקוח (אלא אם הוסכם מפורשות אחרת עם הלקוח מראש ובכתב).
משלוח עבודה כלשהי לכרומת על ידי לקוח מהווה הסכמה של הלקוח לתנאים הללו ולכל המפורט בתנאים הכלליים. במידה ונכרת ונחתם בין הלקוח לכרומת הסכם מחייב כלשהו אזי האמור בהסכם שנחתם גובר על התנאים הכלליים ככל שהאמור בהסכם המחייב שונה ומהאמור בתנאים הכלליים. אין ולא יהיה כל תוקף מחייב להסכמות שלא נערכו בכתב בין הלקוח לכרומת.

;