הנחיות והוראות מחייבות בנושאי אחריות לעבודה

לחץ על כל אחד מהנושאים הבאים:

טיפולים תרמיים הינם תהליכים רגישים אשר לא ניתן לשלוט באופן מוחלט מוחלטת בתוצאותיהם. תוצאות הטיפול התרמי מושפעות מגורמים שונים שאינם תלויים בביצוע הטיפול עצמו. ראה בפסקה “תופעות לוואי לטיפולים תרמיים” הכלולה בתנאי הכלליים.

כרומת אינה אוספת מידע קונקרטי על תכליתם ויעודם של הפריטים המועברים לטיפולה וגם לא על עלויות הייצור שלהם, יהיו אשר יהיו. לפיכך, אין כרומת אחראית לכל נזק תוצאתי ו/או עקיף אם וככל שיגרם ללקוחותיה בגין ביצוע לא מקצועי או רשלני של עבודתה עבורם. כמו כן אחריותה של כרומת בנוגע לנזקים ישירים שיגרמו, אם יגרמו ללקוח שלה, בגין ביצוע רשלני ו/או לא מקצועי על ידה מוגבלת היא עד ולא מעבר לסכום של עלות הטיפול (אם ימצא כלקוי) אותו ביצעה עבור הלקוח בהתאם למחירו כפי שחוייב בו הלקוח.

בחזרה לדף “התנאים הכלליים” בנוגע לעבודה עם כרומת לחץ כאן

;